Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Công Lý Chairman of the Board of Directors 5,720,000 21.01% 30/06/2022
Nguyễn Đoàn Mạnh 3,714,860 13.65% 31/12/2021
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 3,402,366 12.50% 31/12/2021
Nguyễn Thị Mai Thảo Members of the Board 2,800,000 10.29% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thùy Vy Board of internal controllers 0 0.00% 27/01/2023
CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản Bến Tre 0 0.00% 28/09/2010
Lê Thân Chief of Executive Officer 0 0.00% 27/01/2023
Trần Thị Mộng Thu Vice- president 0 0.00% 27/01/2023
Dương Xuân Bình 0 0.00% 30/06/2017
Trương Thị Nga 0 0.00% 30/06/2017
Nguyễn Thị Huệ 0 0.00% 30/06/2017
Nguyễn Thị Tươi 0 0.00% 31/12/2014
Lê Nguyễn Thùy Vân 0 0.00% 27/01/2023
Phạm Đức Hùng Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 27/01/2023
Đỗ Tài Thiện 0 0.00% 31/12/2014
Nguyễn Thị Ánh Representative Spokesman 0 0.00% 30/06/2017
Nguyễn Bá Truật 0 0.00% 31/12/2015
Trần Quốc Khánh 0 0.00% 31/12/2015
Nguyễn Hữu Khai 0 0.00% 16/03/2010
Lê Trung Chính 0 0.00% 31/12/2016