Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 900,021 36.00% 31/12/2021
CTCP Lốp Xe Việt 375,000 15.00% 31/12/2021
Đặng Quỳnh Tiên 219,213 8.77% 31/12/2021
Nguyễn Quỳnh Phương Members of the Board 146,812 5.87% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Toàn Members of the Board 96,001 3.84% 30/06/2022
Nguyễn Đoan Trang Members of the Board 62,422 2.50% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Tùng Members of the Board 44,392 1.78% 30/06/2022
CTCP Giao nhận Vận tải Thuận Phong 20,000 0.80% 31/12/2021
Nguyễn Thị Kim Oanh 15,254 0.61% 31/12/2019
Trần Tất Thành Vice- president 10,016 0.40% 31/12/2019
Trần Thị Ngọc Uyển 9,059 0.36% 31/12/2021
Nguyễn Trung Tuyến Vice- president 6,537 0.26% 30/06/2022
Đặng Thị Hương 5,492 0.22% 31/12/2019
Nguyễn Hải Thanh 3,341 0.13% 30/06/2022
Phan Thị Hằng Chief Accountant 1,072 0.04% 30/06/2022
Phan Thành Chung Member of the Board of Internal controllers 500 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Trường 0 0.00% 31/12/2017
Vũ Văn Long 0 0.00% 01/02/2023
Hoàng Văn Kiệm Board of internal controllers 0 0.00% 01/02/2023
Trịnh Đăng Thuận 0 0.00% 01/02/2023