Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Lê Thị Minh Hồng 0 0.00% 04/02/2023
Trần Thị Kim Loan 0 0.00% 04/02/2023
Trần Thế Thành Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Thị Lương Anh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 04/02/2023
Lê Quang Bình 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Thị Thanh Thủy 0 0.00% 31/12/2017
Bùi Thanh Hùng 0 0.00% 31/12/2015
Vương Ngọc Quảng 0 0.00% 31/12/2015
Bùi Thanh Trường 0 0.00% 31/12/2015
Trịnh Đăng Thuận 0 0.00% 04/02/2023
Vũ Văn Long 0 0.00% 04/02/2023
Hoàng Văn Kiệm Board of internal controllers 0 0.00% 04/02/2023