Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Abbott Laboratories (Chile) Holdco SpA 17,949,800 51.69% 31/12/2021
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 12,054,467 34.71% 31/12/2022
Phạm Ngọc Tuyền Chief Accountant 34,234 0.10% 31/12/2022
Nguyễn Phi Thức Members of the Board 27 0.00% 31/12/2022
Nguyễn Thị Mai Trâm 8 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Đẹp 6 0.00% 31/12/2021
Yap Khin Choy 0 0.00% 07/02/2023
Lương Thị Hương Giang Chief of Executive Officer 0 0.00% 07/02/2023
Nguyễn Thị Tiến 0 0.00% 12/06/2014
Vietnam Dragon Fund Ltd 0 0.00% 20/12/2011
Douglas Kuo Members of the Board 0 0.00% 07/02/2023
Aamer Mahmud Malik 0 0.00% 07/02/2023
Lê Đình Bửu Trí 0 0.00% 07/02/2023
Sze Chin Wong Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 07/02/2023
Nguyễn Đức Minh 0 0.00% 23/09/2016
Nguyễn Thị Phương 0 0.00% 23/09/2016
Trần Hồng Nam 0 0.00% 23/09/2016
Bùi Đức Thọ 0 0.00% 23/09/2016
Hoàng Long 0 0.00% 23/09/2016
Nguyễn Chí Thành 0 0.00% 07/02/2023