Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Quỹ đầu tư Chứng khoán Y tế Bản Việt 0 0.00% 31/12/2012
Deutsche Asset Management (Asia) Ltd 0 0.00% 21/05/2010
Dragon Capital Vietnam Mother Fund 0 0.00% 29/12/2011
Lê Văn Nhã Phương 0 0.00% 17/01/2014
Yap Khin Choy 0 0.00% 31/01/2023
Lương Thị Hương Giang Chief of Executive Officer 0 0.00% 31/01/2023
Trịnh Hoài Giang 0 0.00% 06/04/2012
Trần Thanh Phong 0 0.00% 31/12/2013
KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund 0 0.00% 05/09/2011
CTCP Dược và Vật Tư Y Tế Bình Thuận 0 0.00% 29/02/2016
Douglas Kuo Members of the Board 0 0.00% 31/01/2023
Aamer Mahmud Malik 0 0.00% 31/01/2023
Lê Đình Bửu Trí 0 0.00% 31/01/2023
Sze Chin Wong Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 31/01/2023
Huỳnh Quốc Hùng 0 0.00% 30/12/2015
Phan Thế Thành Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 31/01/2023
Servane Gorgiard Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 31/01/2023
Huỳnh Trung Chánh 0 0.00% 28/09/2016
CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco 0 0.00% 03/01/2012