Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp 76,786,920 63.99% 30/06/2022
CTCP Nước - Môi trường Bình Dương 21,240,000 17.70% 30/06/2022
CTCP Nước Thủ Dầu Một 14,475,399 12.06% 30/06/2022
Vũ Nguyễn An 50,000 0.04% 23/10/2020
Nguyễn Thu Oanh Chief Accountant 36,964 0.03% 30/06/2022
Nguyễn Văn Bính 35,700 0.03% 31/12/2019
Phan Hùng 35,200 0.04% 31/12/2018
Lê văn Bằng 7,200 0.01% 30/06/2022
Lê Duy Diệp 5,500 0.01% 31/12/2018
Nguyễn Xuân Thỉnh 5,200 0.01% 31/12/2018
Vũ Văn Học 4,900 0.00% 31/12/2019
Đặng Văn Chất Chairman of the Board of Directors 4,000 0.00% 30/06/2022
Vũ Thị Thái 3,000 0.00% 23/10/2020
Lê Thị Hòa 2,600 0.00% 23/10/2020
Nguyễn Công Hiếu 2,500 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Hiển 2,400 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Cao Hà Members of the Board 20 0.00% 30/06/2022
Trần Trung Chiến 0 0.00% 07/12/2022
Phạm Anh Tuấn Members of the Board 0 0.00% 07/12/2022
Phan Thùy Đoan 0 0.00% 07/12/2022