Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - TNHH MTV 7,210,800 72.11% 31/12/2022
Cao Hùng Lai Vice- president 31,500 0.32% 31/12/2022
Mai Thị Xuân Hồng 22,100 0.22% 31/12/2020
Mai Thị Thu Trang 17,300 0.17% 31/12/2020
Phan Thị Anh Thy Chairman of the Board of Directors 10,700 0.11% 31/12/2022
Ngô Huỳnh Minh Chief Accountant 10,000 0.10% 31/12/2022
Phùng Thị Ngọc Hoa 5,000 0.05% 31/12/2020
Mai Hắc Quân 1,000 0.01% 31/12/2020
Phan Phương Phúc Phú 0 0.00% 08/02/2023
Phạm Châu Hoàng Sơn 0 0.00% 08/02/2023
Phùng Văn Nhì 0 0.00% 09/08/2017
Lê Thị Hoa 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Thị Kim Quy Members of the Board 0 0.00% 08/02/2023
Đoàn Tuấn Anh Board of internal controllers 0 0.00% 08/02/2023
Trương Nguyễn Ngọc Hòa Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 08/02/2023
Nguyễn Thị Diệu Linh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 08/02/2023