Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Nhựa Bình Minh 650,000 29.05% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phương Lan 460,100 20.57% 31/12/2022
Công ty TNHH Đầu tư Sao Tháng Năm 115,000 5.14% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Hải Chairman of the Board of Directors 110,000 4.92% 31/12/2021
Nguyễn Thị Thùy Trang 110,000 4.92% 31/12/2022
Trần Hải Anh 80,000 3.58% 31/12/2022
Hồng Lê Việt Vice-chairman of the Board 78,000 3.49% 31/12/2022
Đinh Cưu 31,500 1.41% 30/06/2018
Phạm Ngọc Linh 5,071 0.23% 31/12/2021
Vũ Văn Lâm Members of the Board 4,600 0.21% 31/12/2022
Trần Công Đức 4,100 0.18% 30/06/2020
Nguyễn Hữu Tuyến Members of the Board 1,000 0.04% 31/12/2022
Lê Viết Tần Member of the Board of Internal controllers 1,000 0.04% 31/12/2022
Công ty TNHH Bất động sản Media Market 0 0.00% 06/02/2015
Lê Đức Hùng 0 0.00% 07/02/2023
Đỗ Văn Lộc 0 0.00% 30/06/2016
Nguyễn Hữu Đường 0 0.00% 13/05/2011
Nguyễn Thị Kim Chi 0 0.00% 31/12/2016
Lê Trương Vũ 0 0.00% 11/11/2009
Nguyễn Thị Thanh Nhàn 0 0.00% 15/07/2021