Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Viglacera - CTCP 25,922,500 86.41% 31/12/2021
Huang Guojiang 50,000 0.17% 28/08/2018
Hạ Bá Phong Members of the Board 30,000 0.10% 30/06/2022
Giáp Văn Bích 17,566 0.06% 28/08/2018
Đỗ Duy Sơn 12,951 0.04% 28/08/2018
Nông Trung Trình 12,398 0.04% 28/08/2018
Ngô Tiến Cường 10,864 0.04% 31/12/2019
Đỗ Hồng Sơn 8,805 0.03% 30/06/2021
Vũ Thị Ánh Tuyết 7,108 0.02% 28/08/2018
Hoàng Kim Bồng Chairman of the Board of Directors 6,000 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Bảo Linh Members of the Board 2,000 0.01% 30/06/2022
Hoàng Thị Hằng Chief Accountant 1,034 0.00% 30/06/2022
Phạm Văn Chương Member of the Board of Internal controllers 494 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Luật Members of the Board 23 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Bá Huy 0 0.00% 03/12/2022
Đỗ Xuân Quang Members of the Board 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Cẩm Vân Board of internal controllers 0 0.00% 03/12/2022
CTCP Chứng khoán SSI 0 0.00% 17/01/2017
Nguyễn Mạnh Hùng 0 0.00% 31/12/2021
Thân Trọng Đại Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 31/12/2021