Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Phan Chiến Thắng Chairman of the Board of Directors 5,504,941 9.37% 30/11/2022
Trần Hùng Giang Members of the Board 3,436,701 5.85% 18/11/2022
Nguyễn Mạnh Hải Members of the Board 3,412,641 5.81% 18/11/2022
CTCP Chứng khoán SSI 2,512,021 4.27% 02/06/2021
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 2,501,922 4.26% 24/06/2021
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 2,499,557 4.25% 16/03/2021
Ngô Ngọc Hà Members of the Board 2,432,130 4.14% 12/10/2022
Công ty TNHH Đầu tư DT&T 1,605,514 2.73% 30/11/2022
Nguyễn Đức Thiện Vice-chairman of the Board 1,181,565 2.01% 19/01/2023
Nguyễn Thị Lệ Thủy 651,665 1.11% 12/10/2022
Nguyễn Thị Thanh Thủy 627,758 1.07% 12/10/2022
Phạm Minh Thắng Chief of Executive Officer 612,052 1.04% 15/11/2022
Lê Thị Thúy Loan 592,932 1.01% 12/10/2022
Trần Mi Ca 494,038 0.84% 12/10/2022
Nguyễn Thị Minh Hạnh 388,651 0.66% 12/10/2022
Phan Thanh Tú 372,572 0.63% 30/06/2022
Bùi Thị Thanh Huyền 312,048 0.53% 07/10/2022
Ngô Trọng Hiếu 270,055 0.46% 12/10/2022
Phùng Thị Thịnh 153,373 0.26% 31/12/2020
Đặng Thị Thanh Minh Chief Accountant 82,767 0.14% 30/06/2022