Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP 1,274,064 31.54% 31/12/2021
Nguyễn Hoàng Anh 1,274,064 31.54% 22/12/2022
Nguyễn Hoàng Nam 193,500 4.79% 30/06/2022
Huỳnh Đức Trường 20,716 0.51% 31/12/2019
Nguyễn Văn Ánh Member of the Board of Internal controllers 5,000 0.12% 22/07/2021
Khổng Thị Hà 3,462 0.09% 31/12/2020
Lương Thị Thủy 2,640 0.07% 30/06/2021
Nguyễn Văn Phàn 1,400 0.03% 30/06/2021
Trần Thị Bốn 1,320 0.03% 30/06/2021
Nguyễn Trọng Bảo 1,320 0.03% 30/06/2021
Nguyễn Công Chính 1,320 0.03% 30/06/2021
Phạm Minh Nhật 1,000 0.02% 30/06/2021
Nguyễn Thanh Hải 916 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Bích Trâm Chief Accountant 0 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Lâm 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Thu Hà 0 0.00% 02/02/2023
Hoàng Anh Tuấn 0 0.00% 02/02/2023
Lê Thị Ngọc Board of internal controllers 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Đức Linh 0 0.00% 02/02/2023
Nhữ Thị Việt Dung Members of the Board 0 0.00% 02/02/2023