Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Hoàng Linh Members of the Board 1,441,000 32.75% 08/11/2022
Nguyễn Thị Mạch 250,624 5.70% 10/06/2020
Đặng Thanh Tú 115,000 2.61% 30/06/2022
Tăng Thành Long 11,826 0.27% 31/12/2021
Phan Kim Yến 5,200 0.12% 31/12/2021
Đỗ Ngọc Cương Deputy CEO 4,300 0.10% 31/12/2021
Lê Mạnh Hiệp 2,335 0.05% 17/02/2022
Lê Thị Hồng Vân 1,400 0.03% 31/12/2021
Võ Văn Lung Representative Spokesman 624 0.01% 30/06/2022
Đoàn Thị Minh Phương 530 0.01% 31/12/2021
Bùi Thị Lê 73 0.00% 31/12/2021
Công đoàn Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP 0 0.00% 13/02/2017
Võ Như Hùng 0 0.00% 31/12/2017
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 0 0.00% 17/01/2022
Nguyễn Chí Trường 0 0.00% 31/12/2021
Tăng Thiên Đăng 0 0.00% 31/12/2021
Trần Thị Phương Hảo 0 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Mạnh Hải Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 05/02/2023
Lương Cao Anh Chief of Executive Officer 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Hữu Cường Deputy CEO 0 0.00% 05/02/2023