Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Điện lực Gelex 29,684,916 76.70% 30/06/2022
Mai Thị Tố Loan Board of internal controllers 1,100,042 2.84% 30/06/2022
Công đoàn CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội 1,096,275 2.83% 30/06/2022
Bùi Quốc Bảo GĐ Kế hoạch-Vật tư 23,419 0.06% 31/12/2019
Cao Thị Xiêm 15,415 0.04% 30/06/2022
Tạ Đình Lân 11,419 0.03% 31/12/2018
Nguyễn Thị Thanh Yến Director of Finance 7,422 0.02% 30/06/2022
Đoàn Văn Quý 6,166 0.02% 31/12/2018
Nguyễn Kỳ Nam 5,823 0.02% 30/06/2022
Phạm Hà Trang 5,709 0.01% 14/09/2018
Phạm Thị Minh Cúc 5,709 0.01% 31/12/2018
Đoàn Thị Hảo 5,709 0.01% 31/12/2018
Hà Tiến Lực Deputy CEO 3,394 0.01% 30/06/2022
Phạm Thị Liên 0 0.00% 27/10/2017
Nguyễn Bạch Tuyết 0 0.00% 27/10/2017
Nguyễn Đăng Tuấn Deputy CEO 0 0.00% 04/12/2022
Phạm Tuấn Tú Members of the Board 0 0.00% 04/12/2022
Hà Đình Minh 0 0.00% 04/12/2022
Lê Thành Lương 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Đình Hùng 0 0.00% 04/12/2022