Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 217,300 21.73% 31/12/2021
Trần Thị Thu Hằng 153,000 15.30% 23/12/2021
Đặng Trần Bảo Tín Members of the Board 103,020 10.30% 30/06/2022
Phạm Lê Tú Uyên 102,000 10.20% 23/12/2021
Đặng Hồng Thi 49,980 5.00% 30/06/2022
Doãn Hữu Đoàn Members of the Board 42,075 4.21% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hữu Members of the Board 42,075 4.21% 30/06/2022
Nguyễn Bích Ngọc Board of internal controllers 17,850 1.79% 30/06/2022
Trần Nhật Tân 5,000 0.50% 30/06/2022
Trần Văn Thắng 3,500 0.35% 31/12/2018
Trần Trọng Tiến Vice- president 3,000 0.30% 30/06/2022
Lê Quang Dũng Chief Accountant 2,243 0.22% 30/06/2022
Nguyễn Nam Phóng 1,000 0.10% 31/12/2018
America LLC 100 0.01% 28/04/2021
Nguyễn Lệ Thủy 0 0.00% 31/12/2013
Maybank Kim Eng Securities (Thailand) Public Company Ltd 0 0.00% 05/08/2021
Ngô Thị Thanh Bình 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Văn Thuận 0 0.00% 02/12/2022
Mai Nhị Hà 0 0.00% 02/12/2022
Đặng Văn Tuyến 0 0.00% 02/12/2022