Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 3,600,000 39.56% 31/12/2021
Hoàng Mạnh Hào 1,007,200 11.07% 28/12/2022
Huỳnh Bá Lân 943,900 10.37% 24/07/2018
Lê Hữu Châu Chief of Executive Officer 793,000 8.71% 14/04/2021
Lê Mạnh Thư Board of internal controllers 43,000 0.47% 31/12/2020
Lê Nga Phương Chief Accountant 12,100 0.13% 28/08/2020
Trần Thái Phương Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 29/01/2023
Vũ Bảo Vân 0 0.00% 29/01/2023
Nguyễn Quang Huy Members of the Board 0 0.00% 22/09/2016
Vũ Tiến Đạt Deputy CEO 0 0.00% 22/09/2016
Phạm Ngọc Thành Deputy CEO 0 0.00% 22/09/2016
Trần Minh Trung Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 22/09/2016
Nguyễn Thị Quỳnh Anh Members of the Board 0 0.00% 29/01/2023
Dương Đắc Chí 0 0.00% 29/01/2023
Trịnh Lê Quang Vinh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 29/01/2023
Nguyễn Ngọc Chính 0 0.00% 14/06/2017
Trần Minh Thành 0 0.00% 19/12/2017
Tạ Thị Hồng Tâm Members of the Board 0 0.00% 31/12/2017
Trịnh Văn Khâm 0 0.00% 31/03/2021