Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Đầu tư Xây lắp Miền Nam 12,719,828 51.13% 30/06/2022
UBND Tỉnh Hậu Giang 11,525,963 46.33% 30/06/2022
CTCP Nhựa Tân Tiến 100,000 0.40% 31/12/2019
Cao Thế Khải Members of the Board 34,400 0.14% 30/06/2022
Dương Minh Hạnh 13,100 0.05% 30/06/2021
Bùi Trọng Lực Chief of Executive Officer 11,400 0.05% 30/06/2022
Nguyễn Bá Nam 4,200 0.02% 31/12/2021
Trương Hữu Thành 4,100 0.02% 31/12/2019
Dương Văn Thọ 3,500 0.01% 30/06/2022
Quách Minh Hiển Members of the Board 1,900 0.01% 30/06/2022
Trần Hồng Đăng Chief Accountant 1,800 0.01% 30/06/2022
Lê Hoàng Thấm Deputy CEO 1,300 0.01% 31/12/2021
Dương Thanh Nhàn 800 0.00% 30/06/2021
Trần Thị Phương Lan 700 0.00% 31/12/2020
Ninh Quốc Tuấn Representative Spokesman 500 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Mai 500 0.00% 30/06/2021
Lương Cao Phước Ngự 300 0.00% 31/12/2020
Quách Minh Trí 100 0.00% 31/12/2020
Phạm Chí Diệu 0 0.00% 08/09/2016
Bùi Thị Thu Oanh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 01/02/2023