Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Chứng khoán SBS 0 0.00% 20/04/2009
Phan Văn Thơm 0 0.00% 11/12/2009
CTCP Hữu Liên Á Châu 0 0.00% 17/04/2013
Công ty TNHH Đầu Tư Xảo cơ Lang Phương 0 0.00% 09/11/2012
Phạm Trần Ái Trung 0 0.00% 31/12/2014