Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 18,860,238 74.21% 30/06/2022
Phạm Công Hương 18,208 0.07% 30/06/2022
Nguyễn Văn Sơn Vice- president 4,341 0.02% 30/06/2022
Cao Bá Ái 3,561 0.01% 30/06/2020
Trần Mạnh Cường 3,101 0.01% 30/06/2020
Vũ Thị Minh Thanh Chief Accountant 1,621 0.01% 30/06/2022
Vũ Ngọc Thắng Members of the Board 1,421 0.01% 30/06/2022
Cao Việt Phương Vice- president 1,239 0.00% 30/06/2022
Trương Ngọc Linh Members of the Board 961 0.00% 30/06/2022
Đinh Trung Kiên Members of the Board 500 0.00% 30/06/2022
Trương Văn Chính 491 0.00% 30/06/2020
Trịnh Xuân Khoa Member of the Board of Internal controllers 411 0.00% 30/06/2022
Phạm Thị Thu Huyền 191 0.00% 30/06/2020
Phạm Công Đoàn 0 0.00% 31/12/2013
Dương Minh Hòa 0 0.00% 31/12/2017
Trần Thị Ngạn Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 01/02/2023
Nguyễn Trọng Tốt Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 01/02/2023
Bùi Hữu Đăng 0 0.00% 01/02/2023
Mai Duy Ngọc 0 0.00% 31/12/2017
Lương Xuân Quang Board of internal controllers 0 0.00% 01/02/2023