Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP 255,000,000 51.00% 31/12/2021
CTCP Nhiệt điện Phả Lại 129,850,000 25.97% 31/12/2021
Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC 500,000 0.10% 18/08/2021
Tạ Công Hoan Chairman of the Board of Directors 100,000 0.02% 31/12/2021
Nguyễn Thường Quang Representative Spokesman 60,000 0.01% 31/12/2021
Nguyễn Văn Quyên 24,774 0.00% 31/12/2019
Hồ Thị Đàn 20,000 0.00% 31/12/2021
Phạm Quốc Toàn Chief Accountant 20,000 0.00% 31/12/2019
Dương Sơn Bá Chief of Executive Officer 6,707 0.00% 31/12/2021
Mạc Thúy Hạnh 1,000 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Văn Thanh 0 0.00% 05/12/2022
Lê Anh Tân Deputy CEO 0 0.00% 05/12/2022
Vũ Đình Kiên 0 0.00% 05/12/2022
Chu Thế Hoàng Members of the Board 0 0.00% 05/12/2022
Nguyễn Thường Huy 0 0.00% 03/07/2020
Mai Thi Bọt 0 0.00% 15/08/2016
Ngô Minh Quân 0 0.00% 05/12/2022
Nguyễn Trâm 0 0.00% 05/12/2022
Huỳnh Thị Phượng Khanh 0 0.00% 05/12/2022
Trần Xuân Trường Deputy CEO 0 0.00% 05/12/2022