Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Hà Quang Tuấn Chairman of the Board of Directors 4,375,000 21.88% 30/06/2022
Vũ Thị Thanh Vân 3,750,000 18.75% 31/12/2021
CTCP Hoàng Mai Xanh 1,250,000 6.25% 31/12/2021
Nguyễn Mai Phương 436,900 2.18% 31/12/2021
Phạm Tùng Lâm Chief Accountant 25,000 0.13% 30/06/2022
Vũ Thị Hương Thủy Members of the Board 15,000 0.08% 30/06/2022
Phạm Văn Nam Member of the Board of Internal controllers 14,500 0.07% 30/06/2022
Nguyễn Duy Lên Members of the Board 2,300 0.01% 30/06/2022
Ngô Kim Sơn Members of the Board 1,400 0.01% 30/06/2022
Intereffekt Frontier Vietnam 0 0.00% 30/06/2014
Lê Thế Hùng 0 0.00% 31/12/2016
Đào Bích Thủy Board of internal controllers 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Hồng 0 0.00% 31/12/2013
Công ty TNHH Phát triển Sản phẩm mới Công nghệ mới 0 0.00% 08/09/2022
Đào Xuân Tứ 0 0.00% 03/12/2022
Đặng Trung Hưng 0 0.00% 03/12/2022
Trần Đăng Tuấn 0 0.00% 03/12/2022
Đặng Thị Thanh Nga 0 0.00% 03/12/2022
Đỗ Thị Thu 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Thị Xuân Sâm 0 0.00% 03/12/2022