Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Thị Thúy Hằng 0 0.00% 16/03/2011
Trần Vũ Anh Deputy CEO 0 0.00% 09/02/2023
Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị 0 0.00% 23/03/2022
CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam 0 0.00% 29/02/2012
Lê Thị Mỹ Dung Representative Spokesman 0 0.00% 09/02/2023
Vũ Thị Hồng Liễu Chief Accountant 0 0.00% 09/02/2023
Lê Đắc Hiếu Members of the Board 0 0.00% 09/02/2023
Nguyễn Hồng Sơn Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 09/02/2023
Nguyễn Huy Hưng 0 0.00% 31/12/2012
Phan Tiến Long 0 0.00% 31/12/2011
Đỗ Thị Thanh Vân 0 0.00% 31/12/2011