Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị 7,650,000 51.00% 30/06/2022
Lê Thị Minh Ngọc 159,500 1.06% 30/06/2022
Lê Quang Hiệp Chairman of the Board of Directors 130,900 0.87% 30/06/2022
Hoàng Anh Tuấn Vice- president 81,859 0.55% 30/06/2022
Đồng Phạm Bình 58,400 0.39% 31/12/2019
Nguyễn Văn Huyên 58,000 0.39% 01/08/2022
Nguyễn Thị Hoa 53,005 0.35% 01/08/2022
Lê Thị Mậu 41,470 0.28% 31/12/2019
Hoàng Trọng Hải 29,195 0.19% 31/12/2021
Lê Quốc Khánh 29,000 0.19% 30/06/2022
Nguyễn Thị Hòa 28,000 0.19% 30/06/2022
Nguyễn Việt Hùng Members of the Board 25,400 0.17% 30/06/2022
Lê Đỗ Thắng Members of the Board 20,700 0.14% 30/06/2022
Nguyễn Thị Nhan Chief Accountant 20,280 0.14% 30/06/2022
Lê Quốc Huy 13,000 0.09% 30/06/2022
Đoàn Văn Thanh 9,100 0.06% 31/12/2020
Lê Đỗ Thuận 8,750 0.06% 31/12/2021
Lê Thị Hà 6,500 0.04% 31/12/2021
Hoàng Quốc Đạt Members of the Board 4,000 0.03% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thanh Thúy Board of internal controllers 2,240 0.01% 30/06/2022