Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Thị Phương Hoa 4,925,954 21.54% 21/10/2022
CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu 4,267,500 18.66% 21/10/2022
AFC Vietnam Fund Ltd 534,980 2.34% 04/04/2022
Lê Quý Định Chief of Executive Officer 481,511 2.11% 15/03/2022
Nguyễn Chí Thành 264,506 1.39% 30/06/2019
Đoàn Hữu Thuận Chairman of the Board of Directors 259,726 1.14% 24/01/2022
Lê Văn Hậu 199,347 0.87% 31/12/2020
Nguyễn Văn Quý Technical Director 172,510 0.75% 30/06/2022
Lê Văn Tài Member of the Board of Internal controllers 143,378 0.63% 31/12/2021
Trương Thị Gòn 98,161 0.43% 31/12/2020
Phan Văn Giáo CEO 86,313 0.38% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hồng Phúc 53,693 0.23% 31/12/2021
Phạm Trường Lâm CEO 52,552 0.23% 30/06/2022
Lê Thị Khánh Vân Chief Accountant 43,863 0.19% 31/12/2021
Đoàn Thị Thu Hương 41,043 0.18% 30/06/2022
Trần Hữu Vinh 38,950 0.17% 31/12/2021
Nguyễn Quang Tố 31,762 0.14% 31/12/2021
Nguyễn Chí Hiếu 30,613 0.16% 30/06/2019
Trần Văn Đà 30,250 0.13% 31/12/2021
Tô Thị Thanh Tịnh 27,341 0.12% 30/06/2021