Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Phạm Quang Dũng 26,015,802 7.46% 31/12/2021
Vũ Thái Xuyên 13,370,000 4.98% 13/12/2021
Windstar Resources Ltd 13,102,100 4.88% 05/05/2020
Lê Quản Cần 6,521,903 1.87% 31/12/2021
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 6,418,213 2.39% 31/03/2020
Phạm Thị Nhàn 4,382,445 1.26% 31/12/2021
Trần Thị Thanh Tân 3,709,291 1.38% 31/12/2020
Trần Hải Yến 2,225,600 0.64% 31/12/2021
Phạm Thị Chi 2,105,118 0.60% 31/12/2021
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth 1,894,842 0.71% 28/04/2020
Vũ Duy Hưng 1,425,760 0.53% 31/12/2020
Vũ Duy Lộc 788,119 0.29% 31/12/2020
Trương Văn Thinh 772,848 0.29% 30/06/2018
Nguyễn Văn Dưỡng 565,861 0.21% 31/12/2019
CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital 230,000 0.09% 27/09/2018
Trần Thị Thanh 191,158 0.07% 30/06/2021
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam 108,600 0.04% 06/04/2018
Trần Thị Cúc 107,496 0.03% 31/12/2021
Phạm Thị Nhài 74,549 0.02% 31/12/2021
Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth 37,400 0.01% 26/06/2018