Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 7,526,219 68.49% 29/07/2022
Lê Xuân Lương 1,034,100 9.41% 26/08/2022
Phạm Ngọc Phú Members of the Board 258,328 2.35% 15/12/2022
Văn Đình Hoan Chief of Executive Officer 115,560 1.05% 30/06/2022
Đặng Thị Thu Hiền 100,003 0.91% 30/06/2022
Nguyễn Văn Long 68,202 0.62% 31/12/2021
Phạm Ngọc Hoàn 40,423 0.37% 31/12/2019
Nguyễn Văn Bách Members of the Board 15,702 0.14% 30/06/2022
Lại Thị Hạnh Nga 8,061 0.07% 31/12/2018
Lê Thị Minh Hoa Chief Accountant 6,380 0.06% 30/06/2022
Tạ Quốc Khởi 4,586 0.04% 31/12/2018
Huỳnh Ngọc Sơn 149 0.00% 31/12/2021
Phạm Ngọc Bách 130 0.00% 31/12/2019
Phan Đức Chiến 0 0.00% 31/12/2015
Đỗ Thị Kim Ngọc 0 0.00% 31/12/2015
Nguyễn Văn Thiệu 0 0.00% 31/12/2014
Nguyễn Thu Hương Representative Spokesman 0 0.00% 07/02/2023
Nguyễn Thị Thanh Hiền 0 0.00% 07/02/2023
Khúc Ngọc Giảng Members of the Board 0 0.00% 07/02/2023
Phan Thanh Bình 0 0.00% 07/02/2023