Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Vũ Thị Bích Ngọc Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 01/02/2023
Đào Quang Tuyến 0 0.00% 23/06/2014
Hoàng Đức Biêng 0 0.00% 31/12/2014
Nguyễn Thị Huệ 0 0.00% 31/12/2014
Triệu Thị Tình 0 0.00% 22/09/2015
Trần Quốc Cương Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 01/02/2023
Nguyễn Thu Hương Representative Spokesman 0 0.00% 01/02/2023
Nguyễn Thị Thanh Hiền 0 0.00% 01/02/2023
Khúc Ngọc Giảng Members of the Board 0 0.00% 01/02/2023
Lê Văn Cường 0 0.00% 01/02/2023
Nguyễn Ngọc Thái 0 0.00% 01/02/2023
Nguyễn Xuân Thảo 0 0.00% 31/12/2015
Lại Thị Hợi 0 0.00% 31/12/2013
Đỗ Quốc Hội 0 0.00% 23/06/2014
Lương Đình Huệ 0 0.00% 23/06/2014
Đào Hải Linh Deputy CEO 0 0.00% 01/02/2023
Lưu Thị Tình 0 0.00% 01/02/2023
Nguyễn Ngọc Hoàn 0 0.00% 01/02/2023
Lê Thị Thái Hường 0 0.00% 31/12/2012