Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai - TNHH MTV 11,523,600 65.85% 31/12/2021
CTCP Tập đoàn Capella 1,312,500 7.50% 31/12/2021
CTCP Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc 1,312,500 7.50% 31/12/2021
Nguyễn Đăng Tấn Chief of Executive Officer 6,700 0.04% 31/12/2021
Nguyễn Văn Hùng Chief Accountant 5,800 0.03% 31/12/2021
Trần Thị Hồng Loan Board of internal controllers 5,700 0.03% 31/12/2021
Đỗ Tấn Điềm 5,200 0.03% 31/12/2021
Mai Minh Phương Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 04/02/2023
Hoàng Thanh Bách Members of the Board 0 0.00% 04/02/2023
Trần Hải Bình Members of the Board 0 0.00% 04/02/2023
Bùi Anh Tuấn 0 0.00% 17/01/2019
Vũ Kim Liên 0 0.00% 17/01/2019
Nguyễn Thị Hồng 0 0.00% 31/12/2017
Trịnh Hoàng Ân 0 0.00% 31/12/2017
Ngô Thị Cẩm Hà Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 04/02/2023
Hồ Quốc Minh 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Thái Nguyên Members of the Board 0 0.00% 04/02/2023
Phạm Nam Hưng Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Cao Trí 0 0.00% 04/02/2023