Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP 4,150,869 51.89% 31/12/2021
Đinh Huy Chiến 1,162,857 14.54% 31/12/2017
Nguyễn Tiến Hảo Vice- president 1,600 0.02% 30/06/2022
Nông Thị Mùi 0 0.00% 30/04/2015
Nguyễn Thị Phương Thảo 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Bá Nghiệm 0 0.00% 03/12/2022
Bùi Tiến Hải 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Minh Tâm 0 0.00% 30/04/2015
Đỗ Thị Mai Hương 0 0.00% 31/12/2015
Đỗ Hữu Chiêm Members of the Board 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Văn Thảo 0 0.00% 30/04/2015
Nguyễn Thị Hạnh Duyễn 0 0.00% 30/04/2015
Hợp tác xã Công Nghiệp và Vận tải Chiến Công 0 0.00% 31/12/2015
Lý Xuân Tuyên Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 03/12/2022
Cung Lê Hoàng Chief Accountant 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Thanh Long Board of internal controllers 0 0.00% 03/12/2022
Nông Minh Huyễn 0 0.00% 26/05/2016
Mai Hạnh Duyến 0 0.00% 26/05/2016
Đặng Giang Nam Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 03/12/2022
Hà Ngọc Bình Members of the Board 0 0.00% 03/12/2022