Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP 2,980,570 36.00% 30/06/2022
Cao Viết Cường Chief of Executive Officer 798,112 9.64% 06/06/2022
Đỗ Trọng Toàn Chairman of the Board of Directors 293,000 3.54% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Khánh Members of the Board 248,896 3.01% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán Bảo Việt 123,850 1.50% 31/12/2018
Phạm Văn Tâm Members of the Board 100,308 1.21% 30/06/2022
Đỗ Xuân Trường 98,577 1.19% 31/12/2020
Nguyễn Thị Thanh Representative Spokesman 71,981 0.87% 30/06/2022
Cao Thị Dự Board of internal controllers 59,004 0.71% 30/06/2022
Đào Viết Khuây 34,861 0.42% 31/12/2020
Nguyễn Mạnh Hùng 29,666 0.36% 30/06/2022
Đỗ Văn Vượng Deputy CEO 23,355 0.28% 30/06/2022
Vũ Văn Cương 17,399 0.21% 31/12/2020
Phạm Xuân Định Deputy CEO 10,200 0.12% 30/06/2022
Nguyễn Thị Minh Phương 0 0.00% 28/12/2017
Lưu Sỹ Học Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 07/02/2023
Nguyễn Văn Công Members of the Board 0 0.00% 07/02/2023
Nguyễn Thị Nga Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 07/02/2023
Vũ Văn Hùng 0 0.00% 28/12/2017