Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng 12,980,172 64.90% 22/07/2022
AFC Vietnam Fund Ltd 1,600,240 8.00% 02/11/2022
Trần Hùng Phương Member of the Board of Internal controllers 100,130 0.50% 30/06/2022
Lê Thanh Hòa Deputy CEO 82,500 0.41% 30/06/2022
Lê Đình Hiển Chairman of the Board of Directors 63,474 0.32% 30/06/2022
Mai Nam Dương Members of the Board 43,000 0.22% 30/06/2022
Nguyễn An Thái Chief of Executive Officer 38,200 0.19% 30/06/2022
Lê Cao Quang Deputy CEO 32,582 0.16% 30/06/2022
Mai Thị Quỳnh Trang 30,810 0.15% 30/06/2022
Nguyễn Quang Trung 18,100 0.18% 30/06/2020
Mai Trung Khuôn 17,960 0.09% 30/06/2022
Mai Trung Tâm 12,420 0.06% 30/06/2022
Phạm Gia Sâm 9,000 0.05% 30/06/2022
Lê Nguyễn Hoài Thu 6,150 0.06% 30/06/2021
Lương Minh Nhật 4,124 0.04% 31/12/2018
Nguyễn Thị Yên 4,060 0.02% 30/06/2022
Vũ Ngọc Phách 4,000 0.04% 02/03/2020
Phan Thị Đoài 3,320 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Phú 2,900 0.03% 30/06/2020
Trần Đại Hiền 1,750 0.02% 30/06/2020