Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
UBND Tỉnh Lâm Đồng 31,512,924 39.99% 30/06/2022
Trương Thị Mỹ An 13,975,893 17.74% 30/06/2022
CTCP Cấp thoát nước Thủy Anh 12,502,601 15.87% 30/06/2022
Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa 10,735,182 13.62% 30/06/2022
CTCP Golden Stream 9,000,000 11.42% 31/12/2021
Nguyễn Văn Dũng Members of the Board 3,600 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Phi Hoàng 3,500 0.00% 30/06/2022
Bùi Hoàng Trường Vĩ Chief Accountant 1,300 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Mỹ Vân Board of internal controllers 1,200 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Hùng Cường Chief of Executive Officer 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Mai Thanh 0 0.00% 03/12/2022
Dương Tiến Dũng Members of the Board 0 0.00% 03/12/2022
Trần Thị Thủy 0 0.00% 03/12/2022
Trần Văn Thuận Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 03/12/2022
Võ Quốc Trang 0 0.00% 03/12/2022
Trần Quốc Hùng Members of the Board 0 0.00% 03/12/2022
Nguyễn Hải Tâm 0 0.00% 03/12/2022
Phan Đình Tân Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 03/12/2022
Vy Thị Bé Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 03/12/2022