Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Thái Văn Sơn 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Thị Thanh Tâm 0 0.00% 05/02/2023
Trần Văn Khoát 0 0.00% 05/02/2023
Trần Khánh Dung Chief Accountant 0 0.00% 05/02/2023
Huỳnh Trường An Members of the Board 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Quang Minh 0 0.00% 05/02/2023
Nguyễn Quang Minh Members of the Board 0 0.00% 31/12/2022
Nguyễn Văn Bính 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Thị Hồng Châu Board of internal controllers 0 0.00% 31/12/2021
CTCP Sonadezi An Bình 0 0.00% 31/12/2016
Công đoàn CTCP Cấp nước Long Khánh 0 0.00% 31/12/2016
Nguyễn Minh Huy 0 0.00% 05/02/2023