Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Ngọc Bình Chairman of the Board of Directors 8,998,880 15.65% 31/12/2021
CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG 5,460,000 9.49% 31/12/2021
La Mỹ Phượng 3,803,220 6.61% 06/12/2021
Phan Hải Hà 2,855,240 4.96% 15/11/2021
Đào Thùy Linh 2,650,140 4.61% 24/03/2022
Nguyễn Văn Dũng 2,500,097 4.35% 17/01/2022
Smit Cheancharadpong 1,954,400 3.40% 24/09/2021
Nguyễn Xuân Phương 308,170 0.54% 31/12/2021
Tổng công ty Cơ điện Xây dựng nông nghiệp và Thủy lợi 302,300 0.53% 31/12/2021
Mai Minh Huy 84,900 0.15% 18/05/2021
Công đoàn CTCP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam 80,000 0.14% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Nam 27,320 0.05% 30/06/2020
Nguyễn Văn Huyên Members of the Board 26,400 0.05% 31/12/2021
Nguyễn Ngọc Hưng Chief of Executive Officer 18,000 0.03% 31/12/2021
Nguyễn Minh Thành 15,000 0.03% 31/12/2021
Trần Hải Anh Members of the Board 5,600 0.01% 31/12/2021
Hoàng Thị Kim Anh Member of the Board of Internal controllers 40 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Dương Minh 0 0.00% 31/12/2014
Đào Thị Thanh 0 0.00% 11/04/2017
Trịnh Thái Sơn Deputy CEO 0 0.00% 28/11/2022