Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội 612,000 51.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Kim Liên 186,100 15.51% 07/06/2022
Nguyễn Tiến Đông Chief of Executive Officer 39,600 3.30% 30/06/2022
Nguyễn Thạch Tụy Chief Accountant 28,500 2.38% 30/06/2022
Đào Đình Đức Deputy CEO 4,400 0.37% 24/11/2022
Chử Thị Thùy 3,700 0.31% 30/06/2022
Ngô Chinh Lâm Member of the Board of Internal controllers 3,700 0.31% 30/06/2022
Phạm Ngọc Tùng Deputy CEO 3,100 0.26% 30/06/2022
Cao Thị Huyền Member of the Board of Internal controllers 2,200 0.18% 30/06/2022
Hoàng Thị Hiến 300 0.03% 31/12/2021
Nguyễn Trường Linh Members of the Board 0 0.00% 27/11/2022
Hoàng Văn Đắc 0 0.00% 27/11/2022
Phạm Hồng Thu 0 0.00% 27/11/2022
Nguyễn Mạnh Hùng Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 27/11/2022
Văn Thị Yến 0 0.00% 31/12/2017
Võ Thanh Hoa 0 0.00% 31/12/2017
Dương Minh Đức 0 0.00% 27/11/2022