Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 13,921,925 65.00% 30/06/2022
Raw & Refined Commodities AG 3,639,268 16.99% 31/12/2021
Tạ Văn Bền 8,862 0.04% 30/06/2020
Lê Thị Huệ 4,785 0.02% 30/06/2022
Hòa Quang Trung 3,486 0.02% 31/12/2021
Bùi Văn Kiểm 3,366 0.02% 31/12/2019
Phạm Thị Hải 3,168 0.01% 31/12/2019
Dương Hải Yến Member of the Board of Internal controllers 2,125 0.01% 31/12/2021
Nguyễn Thế Hanh Member of the Board of Internal controllers 1,986 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Hữu Hùng Vice- president 1,772 0.01% 30/06/2022
Vũ Tiến Quang Members of the Board 1,109 0.01% 30/06/2022
Hoàng Trọng Hiệp Members of the Board 921 0.00% 30/06/2022
Phạm Công Hương 34 0.00% 31/12/2019
Trần Mạnh Hà Vice- president 0 0.00% 08/12/2022
Nguyễn Văn Trịnh 0 0.00% 08/12/2022
Lại Quang Trung Vice- president 0 0.00% 08/12/2022
Mai Tất Lã 0 0.00% 31/12/2015
Bùi Quốc Tuấn 0 0.00% 08/12/2022
Vadym D'omin Members of the Board 0 0.00% 08/12/2022
Ngô Xuân Thủy Members of the Board 0 0.00% 08/12/2022