Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Hồ Thị Giỏi (CĐSL) 290,150 0.41% 31/10/2009
Hồ Thị Giang (CĐSL) 290,000 0.41% 31/10/2009
NIS GROUP CO., LTD 283,019 0.40% 31/12/2010
Indochina Capital Investments SPC 186,009 0.26% 31/12/2010
Công ty Cổ phần Chứng khoán Mêkông 99,450 0.14% 31/12/2010
Nguyễn Thị Hương Anh (Vợ Ông Võ Đăng Cảnh - Phó TGĐ) 50,450 0.07% 31/10/2009
Trương Quang Mẫn (TVHĐQT miễn nhiệm) 3,300 0.00% 31/12/2010
Mai Quốc Bảo (Em Ông Mai Hà Thanh Hùng - Phó CTHĐQT) 2,200 0.00% 31/10/2009
Chung Trần Quốc Huy Chief Accountant 1,200 0.00% 31/12/2010
Nguyễn Thị Cúc Board of internal controllers 300 0.00% 31/12/2010
Lê Nguyễn Anh Tuấn (PTGĐ miễn nhiệm) 300 0.00% 31/12/2010
Võ Đăng Cảnh (PTGĐ miễn nhiệm) 200 0.00% 31/10/2009
Doãn Công Anh Thư (Vợ Ông Mai Hà Thanh Hùng - Phó CTHĐQT) 200 0.00% 31/10/2009