Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP 2,051,000 51.28% 31/12/2021
Nguyễn Đình Sơn 6,800 0.17% 31/12/2019
Phan Thanh Nam 6,400 0.16% 31/12/2019
Phạm Hồng Tài 1,400 0.04% 31/12/2019
Nguyễn Đình Lục Member of the Board of Internal controllers 700 0.02% 31/12/2021
Lê Văn Nhị 0 0.00% 31/12/2016
Nguyễn Văn Nguyên 0 0.00% 21/07/2020
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 0 0.00% 11/08/2020
Nguyễn Văn Hòa Chief Accountant 0 0.00% 21/08/2020
Phùng Văn Tân Board of internal controllers 0 0.00% 31/01/2023
Nguyễn Hải Đông 0 0.00% 31/01/2023
Bùi Văn Minh Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 31/01/2023
Hồ Văn Hưng Members of the Board 0 0.00% 31/01/2023
Nguyễn Thị Hồng Vân Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 31/01/2023
Hồ Sỹ Huy Thảo Members of the Board 0 0.00% 31/01/2023
Nguyễn Hồng Hợp Members of the Board 0 0.00% 31/01/2023
Võ Thị Hoa Members of the Board 0 0.00% 31/01/2023