Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
UBND Tỉnh Nam Định 1,409,318 64.22% 30/06/2022
Vũ Đình Ngọc Members of the Board 367,879 16.76% 30/06/2022
Triệu Đức Kiểm Chairman of the Board of Directors 12,000 0.55% 30/06/2022
Triệu Thị Mơ Vice- president 9,859 0.45% 30/06/2022
Trương Công Định Members of the Board 9,700 0.44% 30/06/2022
Nguyễn Thị Minh Nguyệt 9,600 0.44% 30/06/2022
Trần Trọng Thành Board of internal controllers 6,400 0.29% 31/12/2021
Hoàng Hữu Phúc 6,300 0.29% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hiền Members of the Board 5,200 0.24% 30/06/2022
Vũ Thị Thu Hường Member of the Board of Internal controllers 1,800 0.08% 31/12/2021
Vũ Thị Phương Thúy Member of the Board of Internal controllers 1,100 0.05% 31/12/2021
Phạm hữu Thuận 0 0.00% 31/12/2017