Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty Cổ Phần Công nghiệp tầu thủy Shinec (CĐSL) 1,149,800 57.49% 31/12/2007
Nguyễn Thị Phương Hải (CĐSL) 50,000 2.50% 31/12/2007
Nguyễn Ngọc Thuý Quỳnh (CĐSL) 50,000 2.50% 31/12/2007
Nguyễn Đắc Hạnh Members of the Board 25,000 1.25% 31/12/2007
Phạm Ngọc Vân Member of the Board of Internal controllers 25,000 1.25% 31/12/2007
Hà Thị Lan Phương (CĐSL) 25,000 1.25% 31/12/2007
Đoàn Bảo Hà Members of the Board 10,000 0.50% 31/12/2007
Trương Nguyễn Phương Lan (CĐSL) 10,000 0.50% 31/12/2007
Đặng Hồng Minh (CĐSL) 10,000 0.50% 31/12/2007
Trịnh Văn Hiếu Vice- president 5,200 0.26% 31/12/2007
Nguyễn thị Minh Nguyệt Chief Accountant 1,000 0.05% 31/12/2007
Nguyễn Trung Kiên Board of internal controllers 1,000 0.05% 31/12/2007