Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 23,898,273 51.43% 31/12/2021
Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI 9,880,000 21.26% 02/12/2022
The Furukawa Battery Co.,Ltd 4,899,708 10.54% 31/12/2021
Công đoàn CTCP Pin Ắc quy miền Nam 2,331,234 5.02% 27/06/2022
KIM Vietnam Growth Equity Fund 993,982 2.14% 21/04/2020
KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund 798,898 1.72% 21/04/2020
KITMC Worldwide Vietnam Fund 2 444,221 0.96% 21/04/2020
KIM Investment Funds - KIM Vietnam Growth Fund 69,800 0.15% 21/04/2020
Trần Thanh Văn 41,345 0.09% 30/06/2022
Trương Uyển Lan 11,500 0.02% 31/12/2021
Lê Văn Năm Chief of Executive Officer 3,577 0.01% 30/06/2022
Cao Trọng Miên 2,835 0.01% 31/12/2021
Nguyễn Thị Ngọc Ánh 2,731 0.01% 31/12/2021
Nguyễn Duy Hưng Chief Accountant 852 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Hoàng Thành 193 0.00% 31/12/2021
Phan Thị Ngọc Anh 66 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Cao Sơn 9 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Điền Phước Chân Deputy CEO 3 0.00% 30/06/2022
Tạ Duy Linh Board of internal controllers 3 0.00% 30/06/2022
Vũ Nhất Tâm 0 0.00% 31/12/2015