Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 1,500,000 30.00% 31/12/2021
Nguyễn Thị Phượng 249,120 4.98% 30/06/2022
Vũ Lộc 239,760 4.80% 31/12/2021
Lê Huy Thủy 230,000 4.60% 30/06/2022
Nguyễn Hồng Kỳ Members of the Board 214,360 4.29% 30/06/2022
Hà Thị Xuân Anh 210,000 4.20% 30/06/2022
Cung Quang Hà Chairman of the Board of Directors 198,740 3.97% 30/06/2022
Trần Ngọc Hải 119,660 2.39% 30/06/2022
Đinh Minh Thắng 92,500 1.85% 31/12/2021
Lý Trí Thắng 28,040 0.56% 30/06/2022
Hoàng Trần Như Quỳnh Chief Accountant 27,610 0.55% 30/06/2022
Nguyễn Sum Members of the Board 18,420 0.37% 30/06/2022
Dương Minh Trí Vice- president 11,860 0.24% 30/06/2022
Nguyễn Huy Tiến 10,360 0.21% 31/12/2019
Nguyễn Huy Nhân Members of the Board 6,530 0.13% 30/06/2022
Lê Thị Thủy 5,190 0.10% 30/06/2022
Lê Thị Hồng Mai Board of internal controllers 5,180 0.10% 30/06/2022
Trần Thị Vầy 5,010 0.10% 30/06/2022
Huỳnh Thị Bích Liên 3,300 0.07% 30/06/2022
Nguyễn Thị Vân 0 0.00% 30/06/2017