Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty khí Việt Nam - CTCP 45,450,000 50.50% 31/12/2021
Tokyo Gas Asia Pte. Ltd. 22,499,757 25.00% 31/12/2021
Saibu Gas Co., Ltd. 18,899,796 21.00% 31/12/2021
Đinh Ngọc Huy Vice- president 20,100 0.02% 31/12/2022
Nguyễn Phương Thúy 7,507 0.01% 31/12/2019
CTCP Phân phối khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam 955 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Quang Huy Vice- president 618 0.00% 31/12/2022
Nguyễn Thị Ái Vân Representative Spokesman 1 0.00% 09/01/2020
Wataru Fujisaki 0 0.00% 04/02/2023
Đặng Quốc Vương Chief Accountant 0 0.00% 04/02/2023
Trần Trung Chính Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 04/02/2023
Lê Minh Hải Vice- president 0 0.00% 04/02/2023
Nguyễn Như Hùng 0 0.00% 30/06/2014
Yosuke Fujii Members of the Board 0 0.00% 04/02/2023
Vũ Quý Hiệu 0 0.00% 05/08/2011
Đặng Thị Hồng Yến 0 0.00% 11/11/2014
Cao Thị Thanh Bình 0 0.00% 05/05/2011
Nguyễn Tiến Dũng 0 0.00% 31/12/2014
Nguyễn Như Song 0 0.00% 30/06/2016
Nguyễn Chi Giang 0 0.00% 13/02/2015