Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty điện lực miền Trung 24,698,960 74.08% 30/06/2022
Ngân hàng TMCP An Bình 1,722,520 5.17% 30/06/2022
CTCP Điện Lực Khánh Hòa 1,369,940 4.11% 31/12/2019
Ngô Tấn Hồng Chairman of the Board of Directors 39,881 0.12% 15/08/2022
Phạm Thị Thu Nga 33,426 0.10% 30/06/2022
Nguyễn Lương Mính 22,422 0.07% 31/12/2021
Phạm Sĩ Huân 16,050 0.05% 30/06/2021
Nguyễn Thị Lan Giao 14,872 0.04% 31/12/2021
Nguyễn Dương Long Deputy CEO 11,435 0.03% 30/06/2022
Lê Trung Khoa 9,094 0.03% 30/06/2022
Trần Thị Diệu Khuê 5,720 0.02% 31/12/2021
Đặng Thị Thu Nga Chief Accountant 4,340 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Lương Giám 2,860 0.01% 31/12/2021
Nguyễn Thị Mỹ Châu 2,860 0.01% 31/12/2021
Võ Hòa 1,423 0.00% 31/12/2019
Nguyễn Minh Hoài Board of internal controllers 1,029 0.00% 30/06/2022
Trần Nhất Thắng Members of the Board 601 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Dương Đại 354 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Trọng Vĩnh Members of the Board 273 0.00% 30/06/2022
Ngô Tấn Châu 85 0.00% 31/12/2021