Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP 1,820,300 43.34% 30/06/2022
Công ty TNHH Hương Phong 1,680,000 40.00% 30/06/2022
Phạm Văn Hiến 208,280 4.96% 31/12/2019
Trương Đình Xuân 12,000 0.29% 31/12/2018
Trương Đình Thanh 5,000 0.12% 31/12/2018
Hồ Thị Minh Hòa 280 0.01% 31/12/2019
Trần Thượng Tín Chairman of the Board of Directors 270 0.01% 30/06/2022
Trần Anh Tú Members of the Board 100 0.00% 30/06/2022
Cao Vĩnh Hậu Members of the Board 0 0.00% 30/06/2022
Phạm Ngọc Thiệp 0 0.00% 31/12/2017
Trần Đăng Tuấn 0 0.00% 30/06/2022
Phạm Thị Thoan 0 0.00% 30/06/2022
Trần Hải Thanh 0 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị May 0 0.00% 31/12/2017
Trương Tuấn Anh Minh 0 0.00% 31/12/2017
Đặng Thị Thanh Thúy 0 0.00% 13/05/2019
Cao Thị Mỹ Linh 0 0.00% 13/05/2019
Phạm Văn Khánh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thu Oanh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 02/12/2022
Nguyễn Hữu Dũng Members of the Board 0 0.00% 02/12/2022