Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
CTCP - Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex 3,324,877 46.00% 31/12/2021
Trần Thị Hiền 815,560 11.28% 31/12/2021
Nguyễn Duy Hải Members of the Board 235,500 3.26% 31/12/2021
Đoàn Đắc Học Members of the Board 61,840 0.86% 31/12/2021
Trịnh Bá Bộ 32,777 0.45% 31/12/2020
CTCP Cơ khí Xăng dầu 25,890 0.36% 31/12/2021
Nguyễn Thị Hiền 21,800 0.30% 30/06/2020
Nguyễn Thị Ngọc Liên 1,000 0.01% 31/12/2020
Ngô Quý Dũng 500 0.01% 31/12/2019
Lê Huy Hiệp 500 0.01% 31/12/2018
Nguyễn Quang Kiên Members of the Board 380 0.01% 31/12/2021
Hồ Trí Lượng Members of the Board 80 0.00% 31/12/2021
Nguyễn Vũ Bảo Hoàng 0 0.00% 05/12/2022
Nguyễn Hoàng Ngọc Phượng 0 0.00% 05/12/2022
Dương Thị Bạch Xuyến 0 0.00% 31/12/2015
Nguyễn Bá Tùng 0 0.00% 05/12/2022
Hồ Xuân Địa 0 0.00% 31/12/2014
Nguyễn Thị Vịnh 0 0.00% 31/12/2014
Nguyễn Tường Ninh 0 0.00% 31/12/2014
Đỗ Đình Tiến 0 0.00% 17/05/2011