Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP 166,391,896 51.00% 30/06/2022
Công ty TNHH Năng lượng REE 77,396,260 23.72% 30/12/2020
Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity 28,724,630 8.80% 28/01/2021
CTCP Nhiệt điện Phả Lại 5,621,946 1.72% 31/12/2021
Phạm Văn Thư 90,050 0.03% 31/12/2019
Nguyễn Văn Tuấn Deputy CEO 75,810 0.02% 31/12/2021
Đinh Thị Thảo 21,705 0.01% 30/06/2021
Nguyễn Thị Chi 20,000 0.01% 30/06/2021
Đào Thị Tuyết Chinh 9,000 0.00% 30/06/2022
Lê Thế Sơn 7,140 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Hoàng Hải Chief of Executive Officer 7,000 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Quang Huy 4,500 0.00% 30/06/2021
Đinh Thị Diễm Quỳnh Chief Accountant 3,000 0.00% 30/06/2022
Vũ Xuân Dũng Members of the Board 1,850 0.00% 30/06/2021
Vũ Xuân Cường 1,850 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Gia Hùng 1,000 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Thủy 15 0.00% 31/12/2021
Deutsche Bank AG, London Branch 0 0.00% 10/08/2011
Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt 0 0.00% 27/03/2017
Vũ Tuấn Anh 0 0.00% 27/03/2017