Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP 7,650,000 51.00% 30/06/2022
YTL Power Services Sdn.Bhd 2,700,000 18.00% 30/06/2022
America LLC 900,400 6.00% 24/06/2022
Phạm Hùng Anh Board of internal controllers 1,000 0.01% 31/12/2021
Lê Văn Tu Vice- president 0 0.00% 29/11/2022
Trần Thị Mai Ngọc 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Quang Đông Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 29/11/2022
Mai Văn Long 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Mạnh Hiếu 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Minh Tuấn 0 0.00% 29/11/2022
Phạm Đức Nghĩa 0 0.00% 29/11/2022
Đinh Quang Hưng 0 0.00% 29/11/2022
Hoàng Hà Quỳnh Giao Members of the Board 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Thị Hoàng Hảo 0 0.00% 29/11/2022
Lữ Văn Thụ 0 0.00% 29/11/2022
Phùng Văn Đức Vice- president 0 0.00% 29/11/2022
Phan Thế Hồng 0 0.00% 31/12/2017
Trần Thắng 0 0.00% 29/11/2022
Phan Ngọc Anh Members of the Board 0 0.00% 29/11/2022
Mã Ngọc Kỳ 0 0.00% 29/11/2022