Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tô Khải Đạt Chief of Executive Officer 760,000 23.75% 31/12/2021
Ngô Liên Đồng Hoàng Lan 320,000 10.00% 31/12/2021
Trần Ngọc Linh 262,793 8.21% 08/09/2020
Nguyễn Trọng Nghĩa 169,840 5.31% 08/09/2020
Hồ Thanh Đức Members of the Board 160,000 5.00% 31/12/2021
Trần Minh Trúc Chairman of the Board of Directors 160,000 5.00% 31/12/2021
Bùi Quang Huân Members of the Board 64,000 2.00% 31/12/2021
Nguyễn Hoàng Vũ Chief Accountant 38,000 1.19% 31/12/2021
Yang, Pei-Long Members of the Board 20,000 0.63% 30/06/2020
Bùi Giang Nam 10,000 0.31% 30/06/2020
Từ Mỹ 9,800 0.31% 30/06/2020
Hoàng Trường Giang Member of the Board of Internal controllers 6,000 0.19% 30/06/2020
Đỗ Thị Nguyệt Minh 5,840 0.18% 30/06/2020
Tô Khải Minh 5,240 0.16% 30/06/2020
Trần Ngọc Tú Member of the Board of Internal controllers 4,000 0.13% 30/06/2020
Dương Thị Ngọc Thùy Board of internal controllers 2,400 0.08% 30/06/2020
Tô Lệ Hà 2,000 0.06% 30/06/2020
Tô Lan Anh 1,000 0.03% 30/06/2020
Tô Thuận Cơ Deputy CEO 1,000 0.03% 30/06/2020
Nguyễn Thị Tố Phượng 1,000 0.03% 30/06/2020