Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 360,000 30.00% 31/12/2021
Vũ Quang Thắng 96,800 8.07% 22/03/2018
Thân Quốc Tường Representative Spokesman 36,750 3.06% 31/12/2020
Nguyễn Thị Chinh Chief of Executive Officer 9,480 0.79% 31/12/2021
Phạm Thị Huệ Chief Accountant 800 0.07% 31/12/2021
Phan Minh Hùng 150 0.01% 31/12/2021
Trần Quang Nghĩa Members of the Board 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Giang Đô 0 0.00% 26/12/2016
Lê Thị Thu Hà 0 0.00% 04/12/2022
Trần Quang Minh Mẫn Board of internal controllers 0 0.00% 04/12/2022
Mai Xuân Dung Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 04/12/2022
Phạm Thị Thúy Nga 0 0.00% 04/12/2022
Phan Thị Kim Thy 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Thanh Lâm Deputy CEO 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Thị Xuân 0 0.00% 04/12/2022
Hoàng Quốc Trường 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Văn Nghĩa Members of the Board 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Thị Phương Thảo Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 04/12/2022
Lâm Chí Thành Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 04/12/2022
Nguyễn Tấn Đạt 0 0.00% 04/12/2022