Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 280,496,572 50.42% 05/08/2022
CTBC Vietnam Equity Fund 28,500,000 5.12% 23/11/2022
Norges Bank 15,196,620 2.73% 23/11/2022
DC Developing Markets Strategies Public Limited Company 10,481,200 1.88% 23/11/2022
Phạm Thị An Bình 810,972 0.19% 19/09/2018
KB Vietnam Focus Balanced Fund 631,000 0.11% 23/11/2022
Phạm Tiến Dũng 169,254 0.04% 30/06/2021
Đỗ Danh Rạng Deputy CEO 62,029 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thủy 50,978 0.01% 30/06/2021
Vũ Văn Minh 24,495 0.01% 30/06/2021
Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank 14,030 0.00% 19/09/2018
Văn Đức Tờng Members of the Board 13,256 0.00% 30/06/2022
Hồ Hà Trung 13,000 0.00% 29/06/2018
Đỗ Văn Khạnh 9,192 0.00% 31/12/2018
Lê Văn Bé 7,652 0.00% 31/12/2018
Trần Thái Thanh 4,800 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Văn Toàn Members of the Board 3,000 0.00% 31/12/2021
Trần Đức Cảnh 2,558 0.00% 31/12/2018
Đỗ Văn Khành 2,400 0.00% 31/12/2018
Phạm Thu Hiền 2,389 0.00% 30/06/2021